BIP
8. Baza Lotnictwa Transportowego
Wojskowa asysta honorowa

 

Wojskowa asysta honorowa może uczestniczyć w uroczystościach państwowych, wojskowych, patriotycznych i patriotyczno – religijnych. Nie może jednak uczestniczyć w przedsięwzięciach mających charakter polityczny.

Podstawowym dokumentem planistycznym regulującym udział wojskowej asysty honorowej jest „Plan współpracy jednostki wojskowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi”.

Za organizacje i przebieg uroczystości odpowiada jej organizator, który uzgadnia scenariusz i zakres udziału wojskowej asysty honorowej z dowódcą garnizonu lub jego przedstawicielem. Jeżeli scenariusz uroczystości z udziałem wojskowej asysty honorowej przewiduje udział w niej przedstawicieli najwyższych władz państwowych i wojskowych, należy jego układ skonsultować przed zatwierdzeniem z komórką organizacyjną MON realizującą zadania z zakresu „Ceremoniału wojskowego”.

Zgodnie z zapisami Ceremoniału Wojskowego Sił Zbrojnych, Minister Obrony Narodowej decyduje o udziale wojskowej asysty honorowej w uroczystościach państwowych i poza granicami kraju oraz pogrzebach członków najwyższych władz państwowych i innych osób zasłużonych dla państwa niebędących żołnierzami.

W przypadku pozostałych uroczystoąci o udziale wojskowej asysty honorowej decydują dowódcy garnizonów właściwych do miejsca przeprowadzenia uroczystości.

Władze administracji rządowej i samorządowej, organizacje pozarządowe i inni partnerzy społeczni kierują wnioski o wsparcie logistyczne inicjatywy społecznej do dowódcy jednostki wojskowej od której partner oczekuje takiego wsparcia. Przedmiotowe przedsięwzięcie społeczne może zostać następnie ujęte w planie współpracy na szczeblu jednostki, co pozwoli na harmonijną realizację współpracy, bez zakłóceń w realizacji zadań służbowych, a także na zabezpieczenie wymaganego resursu użytkowania sprzętu wojskowego i niezbędnych środków materiałowych podczas realizacji wnioskowanych przedsięwzięć.

Ogólne zasady organizowania uroczystości pogrzebowych z udziałem wojskowej asysty honorowej.

 

Wojskową asystę honorową na pogrzeb zmarłego żołnierza będącego w czynnej służbie wojskowej wyznacza Dowódca macierzystego garnizonu.

 

O udziale wojskowej asysty honorowej w uroczystości pogrzebowej:

  1. Dam i kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari i Orderu Krzyża Wojskowego;

  2. Kombatantów i weteranów, uczestników walk o wolność i niepodległość Polski;

  3. Kombatantów i weteranów misji wojskowych poza granicami państwa;

  4. Żołnierzy w służbie czynnej;

  5. Byłych żołnierzy zawodowych;

  6. Szczególnie zasłużonych pracowników wojska

- decyduje Dowódca garnizonu właściwego dla miejsca przeprowadzenia uroczystości. Podejmując decyzje Dowódca garnizonu może zasięgnąć opinii IPN, rodziny zmarłego, organizatora uroczystości pogrzebowej, dowódców jednostek wojskowych, przewodniczących organizacji i środowisk kombatanckich, właściwych organów publicznych (rządowych lub samorządowych) lub kierownika urzędów centralnych.

W przypadku pogrzebu odbywającego się poza miejscem stałej dyslokacji jednostki wojskowej, w której zmarły żołnierz pełni służbę – wojskową asystę honorową wyznacza Dowódca garnizonu usytuowanego najbliżej od miejsca pogrzebu.

Dowódca garnizonu kierujący wojskową asystę honorową do udziału w ceremonii pogrzebowej ustala jej elementy w miarę posiadanych możliwości.

Wojskową asystę honorową może stanowić:

- kompania honorowa;

- orkiestra wojskowa;

- poczet sztandarowy;

- posterunek honorowy;

- żołnierze do składania wieńców i wiązanek;

- żołnierze do niesienia odznak orderów i odznaczeń;

- żołnierze do posługi liturgicznej;

- trębacz i werbalista.

Zasięg terytorialny Garnizonu Kraków-Balice, :

oświęcimski, suski, wadowicki, tatrzański, nowotarski, cześć krakowskiego (gminy Zabierzów, Liszki, Czernichów), Kraków - obręb 47 Krowodrza.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osobami upoważnionymi w garnizonie Kraków-Balice do organizowania spraw związanych z udziałem wojskowej asysty honorowej są:

1. Komendant Garnizonu Kraków-Balice – ppłk Jacek Flis,tel. służb. 261 136 162,

2. Pełnomocnik ds. Współpracy Cywilno-Wojskowej – mjr Andrzej Głownia, tel. służb. 261 136 507,

 

Wnioski o skierowanie wojskowej asysty honorowej na terenie garnizonu Kraków-Balice należy kierować na adres:

 

DOWÓDCA

Garnizonu Kraków-Balice

ul. Medweckiego 10
32-083 Balice

Fax: 261 136 280

 

Do wniosku o skierowanie wojskowej asysty honorowej do udziału w uroczystości należy obowiązkowo dołączyć opinie na temat zmarłego (przebieg służby, charakter wykonywanej pracy, krótki życiorys).

 

Wnioski o orkiestry wojskowe na uroczystości należy kierować do Dowódcy Garnizonu Warszawa na adres:


DOWÓDCA GARNIZONU WARSZAWA

ul. Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 4,

00-909 WARSZAWA

Fax: 261 873 259

 

Podstawa:

Ceremoniał wojskowy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzony Decyzją nr 392/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 września 2014 r. - Warszawa 2014;

Pismo wych. nr 22820/DG/1/16 z dnia 13.04.2016 r. w sprawie informacji odnośnie zasad kierowania wojskowej asysty honorowej przez Dowódców Garnizonów.

 

Wzory pism

 

 

 

 

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych